Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Cíle mikroregionu

Cílem je spojit ekonomické zájmy obyvatel Strážnicka a rozvinout jedinečný přírodně-historický potenciál území. Cílem je podpořit změnu ekonomické orientace z rozvoje čistě průmyslových aktivit (velké podniky) na rozvoj drobné výroby a služeb regionálního typu v dané oblasti. Mikroregion Strážnicko se bude v rámci společných aktivit zaměřovat na naplňování následujících oblastí:

Podpora ekonomického a sociálního rozvoje Strážnicka

 • Vytvářením podmínek pro vznik odpovídající infrastruktury pro turistiku s využitím stávajících projektů a kapacit zvyšováním jejich kvalit

 • Podporu marketinku a řízení území s důrazem na propojení aktivit a informací

 • Vytvářením podmínek pro rozvoj vinařství a podporou nových projektů v této oblasti

 • Podporu strategických podnikatelských aktivit zvyšujících zaměstnanost

 • Vytváření podmínek ke zvýšení úrovně sociálních služeb v rámci Strážnicka a jejich ekonomické udržitelnosti

 • Podporu vzdělávání cílových skupin (mladí, odborníci, výrobci), důležitých pro rozvoj Strážnicka

Podpora kvality životního prostředí

 • V rámci Strážnicka bude vytvořena společná koncepce využití krajiny jak pro turistiku, pro zemědělské využití a současně pro podporu přírodních lokalit v návaznosti na Chráněná území Strážnické Pomoraví a CHKO Bílé Karpaty, která ve svém důsledku povede ke snížení eroze a zvýšení atraktivity

 • Vytvořit koncepci revitalizace říčních systémů včetně budování poldrů, rybníků ve vazbě na dopracování sytému ČOV.

 • Provedení pozemkových úprav povede k oživení a průchodnosti krajiny jako rozvojového potenciálu

 • Bude vytvořena koncepce hospodaření s vodou v návaznosti na již existující, ale ne plně funkční zařízení, včetně zakládání a obnově vodních ploch a protierozní opatření

 • Budou navržena a budována nová zařízení s důrazem na protierozní charakter

 • Šetrné využití a péče o hodnotné travní a lesní porosty včetně typické fauny a flory ,

 • V obcích Strážnicka  a zvláště v turistických centrech Lučina, Kejda a Mlýnky na základě  UPD zlepšit:

  • odpadové hospodářství (odpadní vody, biomasa, domácí odpad) , recyklace odpadů

  • vodní zdroje (pitné, užitkové),

  • místní komunikace,

  • veřejnou zeleň,

  • kvalita rekreačních vodních ploch.

Směry rozvoje

Směry rozvoje vychází potenciálů rozvoje a z hlavních vizí akterů rozvoje Strážnicka. Pro každý směr je stanoven cíl dlouhodobý, dílčí cíle, nástroje a opatření realizace, aktéři realizace a finanční rámec. Prioritní aktivity realizace jsou rozpracovány projektovými fišemi.

Vize dlouhodobého rozvoje lze podle předešlých výsledků spatřovat především v těchto oblastech:

Celkový rozvoj

Rozvoj v oblastech vhodných v podhorských (příhraničních) oblastech založený na :

 • na kulturně historické struktuře, která může napomoci rozvoji místní specifičností např. dopravy - (např. typ vodní dopravy, cyklostezky) či energetiky- např. větrné elektrárny, solární systémy ,

 • celkově zlepšit hospodaření s vodou v krajině (revitalizace říčních systémů, ČOV ve vazbě na kořenové čistírny, rybníky)

 • v budoucnu i např. obnova typického stavebního slohu pro bytové i veřejné stavby.

 • Účast na nových nadregionálních projektech – rychlostní silnice R55, hraniční přechody

a samozřejmě bežné stálé udržbě stávajícího bytového fondu, cestní sítě mezi obcemi, dodávkám energií a vody do obcí.

Cíl: zavést nové technologie, šetrné k přírodě ale ekonomicky vysoce účinné, podpořit projekty firem, sdružení, obcí i jednotlivců na netradiční formy využití energie, rozvoj typické architektury a projekty s nadregionálním významem. Tj. založit Inovační nadační fond !

Šetrné hospodaření v krajině

Šetrné zemědělství vychází ze strategie dlouhodobé kvalitní údržby pozemků s multifunkčním efektem. Údržba pozemků přináší určitý (ne maximální) efekt,který je dle potřeby kompenzován dotacemi, výroba je vázaná na širší péči o krajinu (odpovídající hnojení a ochrana kultur, erozní ohrožení, zatravnění pozemků, doprovodná zeleň, vodní plochy apod.).

Cíl: převést do ekologicky i ekonomicky vhodnějších forem užívání cca 5% zemědělských pozemků tj cca 350 ha půdy!!!!

Rozvoj malých výroben a služeb

Drobná výroba je skupinou ekonomických aktivit podnikání odpovídající venkovským oblastem. Výrobní technologie vychází svým zaměřením i svými nároky z venkovských rozměrů a jejich ekonomická efektivita je provázena lokálním zájmem, kvalitou a specifičností výrobků na trhu.

Cíl: vytvořit podmínky (pozemky, sítě, budovy, opravy staveb) pro podporu a rozvoj malých výroben a tím zvýšit zaměstnanost o cca 2% ( tj. 100 lidí) do roku 2007

Venkovská turistika

Venkovská turistika  spojená s ekologickým vzděláváním je dlouhodobě vhodný způsob pobytu návštěvníků a je alternativou masových rekreačních oblastí, které mohou sloužit jako centra pro větší turistické zájmy (ubytování, vyžití). Za šetrnou formu turistiky lze považovat takový pobyt, který neničí, ale šetrně poznává a využívá místní přírodu, hospodářství a kulturu kraje. Opravdu šetrný turista je ten co kupuje místní potraviny, používá nohy a jízdní kola pro přepravu a hlavně bydlí u místních lidí (ubytování v soukromí – letní byt, minikempy, rodinné penziony). Rozvoj turistického potenciálu závisí na dobrém využití potenciálů předešlých a v této oblasti se jedná především o přírodně-historické dědictví. Další podmínkou pro rozvoj této oblasti je nejen základní tzv, občanská vybavenost, ale i udržení regionálních kulturních aktivit na odpovídající úrovni. Pro efektivnější funkci je potřeba zajistit i nezbytný informační  a podpůrný systém v Strážnicka vázaný na vyšší struktury rozvoje.

Typu nabídky odpovídá i  cílové skupiny, které zde mohou být především:  senioři, mladé rodiny a poznávací turisté.

 • senioři kteří jsou sice náročnější na ubytování, vyžadují ubytování a gastronomii na určité úrovni, klidné a nerušené prostředí., ale na druhé  straně dávají přednost klidným procházkám přírodou, poznávání  místních tradic a pod., jejich počet v celé Evropě narůstá, stráví v Strážnicka cca několik dní až měsíc; 

 • mladé rodiny, které hledají  levnější způsob dovolené a pro svoje děti možnost poznat život na venkově, stráví v Strážnicka cca 1-2 týdny;

 • poznávací turisté (přírpda, kultura), jako doplněk k obou výše uvedeným skupinám, je kulturně motivovaný i kulturně  inspirovaný návštěvník často i skupiny, který v oblasti stráví však nejvíše několik dní.

Cíl: zaměřit aktivity na cílové skupiny, zvýšit ubytování v soukromí (tj. mimo hotely) ve všech obcích ze stávajících cca 150 lůžek na 500 do roku 2007 s příslušným zvýšením stravovací kapacity.

Přehled rozvojových aktivit:

Zde jsou uvedeny aktivity, které mohou přispět k realizaci cílů v jednotlivých směrech rozvoje Strážnicka. V rozvojových aktivitách jsou posíleny silné stránky oblasti, nejsou překračovány limity území a jsou potlačována ohrožení. Na tyto aktivity je vhodné vytvářet realizační studie a projekty.

Samozřejmě je potřeba stále investovat do průběžných akcí zajištujících komunální služby v Strážnicka (doprava, bydlení, sítě, odpady aj.). Také tyto aktivity vhodně pojaté mohou být rozvojovým potenciálem (např. doprava a nové zpevněné cesty pro turisty, likvidace a třídění odpadů a jejich následné využití – biomasa, plasty pro drobné výroby – květinářství, výroba tvárnic)

Šetrné hospodaření v krajině – nové aktivity:

 • tvorba USES – využít ÚPD pro realizace drobné cestní sítě, mezí, alejí,
  extenzivní pastva –erozně ohrožené plochy převést na TTP

 • pěstovaní energetických plodin – využití podmáčených lokalit orné půdy,

 • zakládání extenzivních sadů a vinic – v opuštěných záhumenních polích

 • rybníkářství – obnovit bývalé rybníky, založit nové, při tvorbě ČOV využít jako kořenové čistírny
   

Rozvoj malých výrob a služeb:

 • Vinařství, ovocnářství – založení vinařského a podpora zahrádkářského spolku v každé obci – dovzdělávání a profesionalizace, podpora soukromých vinařů a ovocnářů (propagace produktů, půjčky, zaměřit se na spec. odrůdy vína a spec. druhy ovoce oskoruše, moruše, dříně;)

 • Řemeslnou výrobu – výroba v domácích dílnách (tradiční-např. kroje, výšivka, řezba přímo pro spotřebitele, prezentace na místních slavnostech jako např. hody, košty vín a slivovice, vinobraní, poutě, pravidelné akce místních spolků, založení výrobního cechu s logem Strážnicka, samozřejmě podpořit i nové progresivní výroby dílů z plastu a železa pro finálního zpracovatele mimo region)

 • Další výroby vycházející z místních zdrojů:květinářství,ovocné školky - např. tradice jiřin v zámeckém parku; výroba ze dřeva, zpracování ryb, řemeslnické dílny, pekárny,

 • Služby pro návštěvníky (půjčovny , sportovní zařízení, restauraterství a ubytování aj).
   

Rozvoj venkovské turistiky vázaná zvláště na :

 • Vinařství a ovocnářství

      Prezentovat výrobky (prodejny, sklepy, infocentra, domáci prodej) i jejich výroby včetně vazby na další aktivity. Provázat se stávajícmí projekty především na cyklostezky, naučné a vinařské stezky. 

 • folklor

      Komplexně představit (leták, mediálně, www) a sladit soubor akcí v průběhu roku vázaných zejména na křesťanské zvyky a nově na folklorní setkání a soutěže.

 • tradiční výrobu

      Jedná se o techniky: výroby ze dřeva a ušlechtilé hlíny (keramika), výrobky ze slámy a proutí, modrotisk, zdobení vajec, vyšívání,aj. Znovu obnovit výroční či sezonní trhy , využít  prezentace na místních slavnostech jako např. hody, košty vín a slivovice, vinobraní, poutě, pravidelné akce místních spolků.

Pozn: Výrobky s folklorní tradicí tu mají své kořeny a bývaly vhodným artiklem regionálních trhů do 70. let 20. století).

 • Vodní turistiku

      V oblasti Strážnicka se dynamicky rozvíjí projekt Baťův kanál, který se propojuje s dalšími aktivitami( vinařství, cykloturistika). Díky těmto aktivitám je možné sledovat nárůst návštěvnosti Strážnicka a rozvoji drobných podnikatelských aktivit (půjčovna lodí, kol). Rozvést aktivity ve vazbě na stávající projekty.
poznávací turistiku

 • Poznávací turistika

      je druh organizované turistiky, který prolíná předchozí aktivity; ve sledovaném území možná dále rozvíjet organizovanými exkursemi formou naučných stezek a tras s využitím přírodních a kulturních zajímavostí, má několik různých center zájmu: pobytová rekreační a sportovní centra, kulturně historická centra, centra turistiky v přírodě.

Přehled aktuálně připravených či rozpracovaných akcí

Tabulka: Přehled aktuálně připravených či rozpracovaných akcí významných pro rozvoj Strážnicka na období 2004-2006

Katastr realizace

Předmět realizace/dokumentace

Doba realizace Vlastník

O-obec, sdružení

P-podnikatel

Investice v mil. Kč

 

Nová pracovní místa

 

Všechny obce

Úprava povrchu hlavních užívaných místních cest  pro turistiku,– blíže viz rozpis tras / studie, na stavby PD

2004

2005-2006

1,7

2,5

0,5

Strážnice

Úprava přízemí  a sklepení historického domu na náměstí na expozici Strážnicka, infocentrum a vinotéku Strážnicka/PD

2004

4,5

1

Kněždub

Oprava domu na muzeum a výtvarnou dílnu  bratří Úprkových

/dokumentace uprav

2004

1,1

0,5

Tv. Lhota

Dobudování výletního centra pro turisty: agroturistika, salašnické výroby, ekologické centrum /PD

Dobudování infocentra a muzea oskoruší

Dobudování vinného sklepa se zázemím na Farmě Doubravka/návrh

2004  O

2005  O, P

2004  O

2005  P

 

0,8

0,6

1

2,1

 

1

 

1

2

 

Petrov

Úprava areálu a stavba budovy sociálního zázemí památkově chráněného areálu sklepů Plže/Studie

2005  O

2

0,5

Radějov

Oskorušová naučná stezka/ dokumentace

Infocentrum a prodejna výrobků v bývalé budově OÚ/návrh

Vybudování zázemí lyžařského vleku/PD

Rosarium fa Mrkva

2004 O, P

2005 0

2004  P

0,2

0,5

0,12

0,2

 

1

2

1

 

Tasov

Úpravy interiéru bývalé ZŠ na ubytovnu pro turisty/studie

minikemp u říčky Veličky

2005

 

2006

0,6

 

0,9

0,5

Hr. Lhota

Úpravy interiéru přízemí budovy OÚ pro stravování návštěvníků/PD

2004 O, P

1,3

2

Kozojídky

Výstavba rybníka a obslužné cyklostezky

Výsadby ÚSES

 

 

 

Sudoměřice

Vybudování vinařskeho areálu s ubytováním /sklep + soc.zázemí/ ve vinařském areálu Starý potok/studie

Výstavba rybníka a obslužné cyklostezky

2005 O

3,0

1

Všechny obce

Zapojení veřejnosti do spolkové výroby

propagace a koordinace folklorních aktivit

2004

2005 -6 O

0,6

0,8

1

Všechny obce

Vydání propagačních materiálů a tvorba turistických služeb a produktů

2004

2005 -6 O

0,4

0,6

 

 

Celkem

 

24,52 mil. Kč

 

Projektové fische

Název: Vinotéka a infocentrum s expozicí obcí Strážnicka ve Strážnici

Stav k 1.9.03

 Podklady: projektová dokumentace pro stavební povolení i pro realizaci

 Legislativní projednání: chybí, stavební řízení do prosince 2003

 Realizace: rok 2004

Náklady:  INVESTICE: 4,5 mil Kč – rekonstrukce a dostavba domu ve vlastnictví města, užívané jako městské muzeum, využití stávajících volných prostor v centru města - náměstí

Financování:

30% město

2% obce

68% dotace Leader+ v ramci projektu Strážnicko kraj vína, folklóru a orchidejí

Provoz:  MěÚ  Strážnice, soběstačný provoz, zaměstnanost 1(stávají  muzeum)+1 lidé

Cíle a popis projektu:

Strážnicku , jako vinařské oblasti chybí reprezentativní vinotéka spojena s nabídkou návštěvnických informačních služeb. Situovaní do centra města Strážnice v historických prostorách částečně užívaných jako vlastivědné muzeum s výstavní síní je velmi výhodné.

Objekt bude nabízet vína a občerstvení místních výrobců, bude poskytovat informace pro návštěvníky a bude prezentovat obce Strážnicka.

Vazba projektu s jinými aktivitami:

přímé napojení na turistické trasy, vazba na sezonní folklorní aktivity, na akce související (Baťův kanál)

Název: Rodný dům Úprků – muzeum a výtvarnou dílnu s expozicí

Stav k 15.9.03

Podklady: projektová dokumentace pro stavební povolení i pro realizaci

Legislativní projednání: chybí, stavební řízení do prosince 2003

Realizace: rok 2004

Náklady:  INVESTICE: 1,1 mil Kč – rekonstrukce ve vlastnictví obce, památková stavba na návsi se zachovanýmí zbytky interiérů koupená obcí za účelem muzea v roce 2003;

Financování:

30% obec

70% dotace Leader+ v ramci projektu Strážnicko kraj vína, folklóru a orchidejí

Provoz:  OÚ Kněždub, soběstačný provoz, zaměstnanost 0,5 úvazku

Cíle a popis projektu:

Cílem muze je zachránit na poslední chvíli rodnou stavbu evropsky známých umělců malíře Joži a sochaře Franty Úprkových, muzeální expozici doplnit živou výtvarnou dílnou, kde budou pořádány setkání, výstavy, workshopy. Situovaní do centra obce je velmi výhodné.

Vazba projektu s jinými aktivitami:

přímé napojení na turistické trasy, vazba na sezonní folklorní aktivity, a na akce související (Úprkova naučná stezka),  Ateliér Joži Úprky v Hr. Lhotě

Název: Výletní centrum Salaš ve Tv. Lhotě :ekocentrum pro mladé lidi z ČR a EU, salašnické hospodářství

Stav k 1.8.03

Podklady: projektová dokumentace pro stavební povolení i pro realizaci

Legislativní projednání: územní řízení, stavební řízení do prosince 2003

Realizace: rok 2004

Náklady:  INVESTICE: 0,8 mil Kč – dostavba tří roubených staveb – seník, stodůlka (přenesené stavby z Bílých Karpat) sušárna ovoce (rekonstrukce dle původní stavby z Bílých Karpat ) salašnickýchdomu ve občanského sdružení INEX-SDA Bílé Karpaty na pozemcích obce, využití lokality původní salaše

Financování:

10% město

20% INEX-SDA

70% dotace Leader+ v ramci projektu Strážnicko kraj vína, folklóru a orchidejí

Provoz:  občanského sdružení INEX-SDA Bílé Karpaty, provoz v rámci dalších komunitních projektů s mezinárodní účastí v rámci EU, zaměstnanost 1stálý pracovník, 3 sezonní brigádníci

Cíle a popis projektu:

Cílem je obnovit lokalitu Salaše v blízkosti RO Lučina a oživit turistický ruch v oblasti novou aktivitou. Výstavbou i provozem demonstrovat šetrný způsob hospodaření vlastní dřívějším generacím. Znovu využít bývalý 8 ha pastevní areál na:

 • základnu pro terénní krátkodobé pobyty dětí a mládež  od nás i ze zahraničí (projekt EVS, Youth, v ramci Aliance EU)  – území citlivě upravit a doplnit pro  poznávání a pobyt v přírodě;  tématické exkurse, vzdělávací programy, workshopy;

 • revitalizaci dnes ruderálními a křovitými společenstvy zarostlé pastviny a údržba pozemků výsadbou soliterních stromů původních ovocných  i neovocných odrůd a extenzivní pastvou ovcí, koz a koní (celem max. 25 ks) na vyplocených plochách.

Vazba projektu s jinými aktivitami:

přímé napojení na turistické trasy, vazba na RO Lučina a rozhlednu Travičná

Název: Stravovací zařízení v Hroznové Lhotě

Stav k 1.9.03

Podklady: projektová dokumentace pro stavební povolení

Legislativní projednání: chybí, stavební řízení do prosince 2003

Realizace: rok 2004

Náklady:  INVESTICE: 1,3 mil Kč – vnitřní úpravy stavby (550 000) a technologické zařízení (750 000)  ve vlastnictví obce, užívané jako pohostinství a kulturní sál na návsi, využití stávajících volných prostor

Financování:

13% obec

25% provozovatel, nájemce

62% dotace Leader+ v ramci projektu Strážnicko kraj vína, folklóru a orchidejí

Provoz:  Nájemce který provozuje v budově  pohostinství s výčepem, soběstačný provoz, zaměstnanost + 2 lidé

Cíle a popis projektu:

Obcím Strážnicka chybí stravovací kapacity nezbytné pro návštevníky kraje.

Objekt bude nabízet teplá jídla dle jídelníčku, který bude nabízet i místní speciality, pro cca max 100 lidí,  objekt bude zázemím i pro oslavy a kulturní akce v obci i Strážnicka.

Vazba projektu s jinými aktivitami:

přímé napojení na turistické trasy, vazba na sezonní folklorní aktivity,

Název : Vinařský areál s ubytováním Sudoměřice

Stav k 1.9.03

Podklady: projektová dokumentace pro stavební povolení i pro realizaci

Legislativní projednání: chybí,

Realizace: rok 2004

Náklady:  INVESTICE: 3,0 mil Kč – rekonstrukce a dostavba stavby ve vlastnictví obce, užívané jako sídlo zahrádkářů a vinařů a na sezonní akce;

Financování:

30% obec

5% okolní obce (dokumentace, žádost o dotaci projektu)

65% dotace Leader+ v ramci projektu Strážnicko kraj vína, folklóru a orchidejí

Provoz:  OÚ Sudoměřice, soběstačný provoz, zaměstnanost 1 celý úvazek, 1 sezonně

Cíle a popis projektu:

V r.2005 - vinotéka , tj.vybudování  sklepu (velikost  8 x 25 m, kvelb cihle-něco podobného jako v Buchlovicích),  pro  pořádání výstav vín,  výstav ovocných destilátů, pro účely vinotéky a jiných akcí vč. besed při cimbálu. Jedná se o napojení sklepu do budovy, kterou vlastní OÚ a je v užívání místních zahrádkářů.

Rekonstrukce stávající budovy zahrádkářů spočívá v :

 •           přestavbě stávajících sociálek na úroveň dnešní doby

 •           kuchyň dle požadavků OHS a pro celodenní stravování turistů v sezoně

 •           přebudovat střešní prostory na tur.ubytování  - 8 lůžek

 •           změna vytápění (elektřina na ÚT + plyn).  

Vazba projektu s jinými aktivitami:

přímé napojení na turistické trasy, vazba na sezonní folklorní aktivity, na akce související (Baťův kanál), poloha u hraničního přechodu s frekvencí 0,5 mil lidí v jednom směru

 

|  Tisk  |  ZpětZpět