Czech English Deutsh
 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

MAS Strážnicko z.s. 

tvoří partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem - obec, podnikatel, zemědělec nebo spolek vykonávající partnerství na základě smlouvy.

MAS Strážnicko se, na základě nového Občanského zákoníku, od 1.1.2014 stává zapsaným spolkem a Generální shromáždění schválilo změnu Stanov MAS v tomto smyslu - na  MAS Strážnicko z.s. - Stanovy MAS Strážnicko z.s., registrované ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=783045&typ=PLATNY

Dle Stanov zřízené statutární orgány  pracují v souladu se Standardy pro přijatelnost MAS a účely operačních programů a jejich funkce:

 • Generální shromáždění, je nejvyšším orgánem spolku, stanoví jeho orientaci, schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území a usměrňuje činnost spolku a hospodaření dle stanov,
 • Rada spolku, rozhodovací orgán zabezpečuje řízení spolku a předkládá zprávu o činnosti a průběhu veškerých aktivit spolku generálnímu shromáždění,
 • Předseda spolku, zastupuje spolek, řídí práci Rady, které předkládá výsledky své činnosti,
 • Výběrová komise, výběrový orgán provádí činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel MMR CLLD a dalších Operačních programů ČR a EU, jako je třídění, hodnocení, výběr projektů,
 • Kontrolní výbor, kontrolní a monitorovací orgán, kontroluje správnost činností a finančního hospodaření spolku.

Orgány zřízené dle stanov pracují ve složení: 

 • Rada MAS - programový výbor
 • Kontrolní výbor MAS - monitorovací výbor 
 • Výběrová komise MAS 

   Organizační schéma MAS

 

Aktuální seznam partnerů, partnerské základny, vychází z  potřeb obcí v území MAS a tvoří ji zájmové skupiny:

 • Zemědělci (FO podnikající - malozemědělci, vinaři)
 • Podnikatelé (FO podnikající, FO za podnikatele - zaměstnanci v malovýrobě)
 • Obce (PO veřejný sektor - všechny obce a DSO),
 • Spolky (PO neziskový sektor - hlavní tematické spolkové aktivity, členové ČZS).

Dalšími partnery - nečleny MAS Strážnicko, jsou instituce a jednotlivci i mimo území MAS, kteří pomáhají k realizaci cílů,  někteří se spolkem uzavřely smlouvy o partnerství – jako jsou MAS Region Kunětické hory, Železnohorský region, Dolní Morava, Společná cesta, NAD ORLICÍ, Podchlumí, Horňácko a Ostrožsko, Sdružení růže, Vladař, Vinařská, Pobeskydí a další MAS.

 Územní působnost se nadále nachází ve správních území obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Strážnice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny.

 

------------------------

Strážnicko naplňuje svou strategii rozvoje 

Strážnicko - kraj vína, folkloru a orchidejí.. je i Váš kraj ! Místní akční skupina Strážnicko o.s. takto nazvala program ze kterého můžete čerpat i Vy v letech 2007 – 2013 částku do 2 mil Kč na svůj rozvojový projekt na Strážnicku!

Je vytvořeno 10 projektových rámců tzv. Fiche v níchž můžete projekty podávat. Projekty musí vycházet z cílů a zaměření Strategického plánu MAS (dále jen SPL) a z  Programu rozvoje venkova na roky 2007-2013 (viz www.szif.cz). Dokumenty Fiche i SPL jsou v příloze.

Typy projektů pro Fiche jsou :

investiční akce: stavby, rekonstrukce, technologie a zařízení.

Koho a jak podporujeme :

obce, podnikatele, občanská sdružení i aktivní jednotlivce z obcí Strážnicka, kteří mohou realizovat své projekty pro rozvoj území s dotací 50 % nákladů (investice podnikatelů) až 100 % nákladů (neinvestice sdružení a obcí). Na jeden projekt v jednom roce můžete získat dotaci od 0,05 do 2 mil Kč.

Co je cílem programu ….

Zvýšit zaměstnanost, zlepšit služby a společenský život v našem krásném kraji. Podporovat užitečné a dlouhodobě udržitelné projekty. A být v rozhodování objektivní a transparentní !

Odkud peníze dostáváme….

z Fondů EU v rámci programu Leader+ vedeného Ministerstvem zemědělství ČR, z nějž se budou čerpat finanční prostředky v letech 2007-2013 s odhadovanou částkou investic cca 15-20 mil Kč ročně. V letošním roce byla podána žádost o dotaci jejiž výsledky budou známé začátekem dubna 2008

Jak peníze rozdělujeme…

Každý podaný projekt je bodován podle schválených výběrových kritérií (viz SPL a Pravidla MAS); podle výsledného pořadí budou projekty navrhnuty na podporu hodnotící radou sdružení a schváleny k realizaci Ministerstvem zemědělství ČR. Mezi hodnotící kritéria patří tvorba nových pracovních míst, příznivý vliv na životní prostředí i připravenosti akce a dokumentace.

Všechno má háček …

Vybraní žadatelé v roce 2008 dostanou příslib dotace (50-100%) , kterou však získají do 4 měsíců po vlastním profinancovaní celé akce (tj. 100%). Proto při žádosti bude požadováno doložit schopnost vlastního předfinancování (úspory, půjčka, úvěr…) projektu.

Kdo jsme….

Místní akční skupina Strážnicko je občanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje obce a aktivní podnikatele. Členství je otevřeno i dalším, pokud splní členské podmínky a jsou ochotni spolupracovat. S rozvojovými projekty máme zkušenost z aktivit sdružení obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy v letech 2004 a 2005 jsme získali pro obnovu venkova 21 mil. Kč na 25 různých projektů (např. hroznolhotské trhy, obnova rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní, otevření vích a vinné sklepy, cykloakce a cyklostezky, informační služby, opravy a provoz ubytovacích a stravovacích zařízení).

Chcete s námi začít ….

Kontaktujte nás a představte svůj projekt či jen zajímavý nápad. Poradíme vám, co dál. Schopný projekt zařadíme do zásobníku projektů pro realizace. Svůj projekt, který bude obsahovat název, význam, krátký popis a návrh rozpočtu můžete posílat na sídlo kanceláře MAS Strážnicko na Vinohradské 35, Strážnice 696 62, nejlépe elektronickou formou na e-mail. Více informací získáte od pověřených osob (viz kap. kontakty), v hodinách pro veřejnost každé pondělí od 8 do10 hod a v dalších aktuelních dokumentech zde na www.straznicko.cz.

Kontakty MAS Strážnicko k 31.12.2010:

WWW adresa - http://www.straznicko-mas.cz

Předseda sdružení: Ing. Petr Hanák, tel: 724162276 , e-mail: hanak@hroznovalhota.cz,

Manažer MAS Strážnicko: Mgr. Vít Hrdoušek - tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz

Administrátor projektů, účetní: Marie Chalupová - tel: 518 325 703, chalupova.m@straznicko.cz

Obecní úřady Vašich obcí: Strážnice, Vnorovy, Petrov, Sudoměřice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky a Žeraviny.