Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Závěrečný účet Mikroregionu 2015

Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2015

Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh.

Identifikace

Název:                                          Mikroregion Strážnicko

Sídlo:                                            nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice

IČ:                                                709 72 869

Právní forma:                                dobrovolný svazek obcí (DSO)

Rozvahový den:                            31. 12. 2015

 Statutární orgán svazku               Valná hromada – starostové obcí

 Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,
Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny

 Jednatelé svazku  

Stanislav Tomšej, Eva Mlýnková, Mgr. Martin Hájek, Mgr. Renata Smutná, Martina Bílová

 Předsedající jednatel:     Mgr. Martin Hájek – 2015

                                           Mgr. Renata Smutná - 2016

Kontaktní údaje

 Telefon                   728 422 419

E-mail                    chalupova.m@straznicko.cz 

 

Hospodaření DSO v roce 2015

Hospodaření mikroregionu bylo kryto prostředky z příspěvků obcí a vlastní činností v rámci stanov.

Mikroregion Strážnicko měl v roce 2015:

 • příjmy ve výši                            .........................   1 680 484,80 Kč
 • výdaje ve výši                            .........................   1 845 926,56 Kč
 • financování ve výši                    .........................      165 461,76 Kč

Konečný stav bankovního účtu u KB k 31. 12. 2015 ....................191 590,28 Kč,

                                                  u ČNB k 31.12.2015……………..69 860,00 Kč

 Mikroregion v průběhu r. 2015 na sebe nevzal žádný finanční závazek.

 MR měl během roku 2015 pět zaměstnanců, z toho čtyři od 1.6. do 31.10.2015, přepočtený úvazek činil 2,2.

 Příjmy

Z celkové částky příjmů  1 680 484,80 Kč činily:

 a) nedaňové příjmy v r. 2015 byly přijaty finanční prostředky - průběžné zálohy od SMO na realizovaný projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ z OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
ve výši 937 949,80 Kč,

b) příjmy z poskytoání služeb v rámci stanov činily 24 212,-Kč, 

c)  příspěvky od obcí na provoz od obcí činily 136 280,- Kč, 

d) transfer SZIF na projekt Stezky Strážnicka…..ve výši 323 995,- Kč

Nebyly přijaty dotace z Jmk a jiných OP.

 Výdaje

Z celkové částky výdajů 1 845 926,56 Kč činily: 

a) výdaje související s provozem, nákupem ostatních služeb a služeb na školení v rámci hlavní činnosti ve výši 179 226,56 Kč, z toho 100.000,- mandátní smlouva MAS Strážnicko,

 b) osobní náklady související s projektem MOS ve výši 1 153 247,- Kč,

 c) neinvestiční výdaje ÚSC ve výši 255 000,- Kč,

d) neinvestiční transfery spolkům ve výši 6 000,- Kč.

Výše aktiv netto za účetní období tvoří 292 278,28 Kč a výše cizích zdrojů 0 Kč.

Pro krytí  provozních potřeb DSO a investic v dalších letech je nutné i nadále se usilovat o získávání různých dotací ze státních nebo krajských zdrojů a  také z různých OP.

 

 Seznam příspěvků a dotací za rok 2015

 Položka

Název akce

Částka

4121

Příspěvky od obcí

  136 280  

Příspěvky obcí v roce 2015

Obec

Počet obyvatel

Příspěvek obce do DSO 10,-/obyv.

k 1. 1. 2015

Hroznová Lhota

1239

12 500

Kněždub

1113

11 000

Kozojídky

511

5 110

Petrov

1333

13 330

Radějov

840

8 400

Strážnice

5728

57 280

Sudoměřice

1269

12 700

Tasov

552

5 520

Tvarožná Lhota

909

9 100

Žeraviny

194

1 940

CELKEM

 

 136 280

 Přehled majetku

 

Pořizovací cena

Zůstatková cena

Dlouhodobý hmotný majetek

633.000,00 Kč

 27.330,00 Kč

Drobný hmotný majetek

1.618.928,00 Kč

                  0,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

400.000,00 Kč

  3.498,00 Kč

Celkem

    2.651.928,00 Kč

  30.828,00 Kč

 

Přehled činností Mikroregionu Strážnicko v roce 2015

Mikroregion Strážnicko v roce 2015 pokračoval v realizaci Projektu meziobecní spolupráce ORP Veselí nad Moravou (PMOS) za dotační podpory SMO. Úvazky projektu k 31.5. činily 3,3 a v období od 1.6. do 31.10.2015 úvazky 2.

 Za vedení účetnictví, administrativní, redaktorskou činnost, poradenství a manažerské práce mikroregion vyplatil finanční prostředky dle mandátní smlouvy.

Přehled realizovaných projektů v roce 2015

V roce 2015 Mikroregion Strážnicko byla ukončena realizace a vyúčtování projektu pod názvem projektu „Projekt meziobecní spolupráce“ pro ORP Veselí nad Moravou v rámci SMO, začátek jeho realizace byla v prosinci 2013 a ukončení k 31. 10. 2015.

Projednání Závěrečného účtu

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok bude po vyvěšení ve všech obcích Mikroregionu Strážnicko, projednán v červnu 2016 na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko. 

Nedílnou přílohou ZÚ Mikroregionu Strážnicko za rok 2015 jsou:

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 2. Rozvaha
 3. Výkaz zisku a ztrát
 4. Fin 2-12
 5. Příloha
 6. Komentář k sestavení SZÚ 

 Ve Strážnici dne 11. dubna 2016  

 Zpracovala: Bc. Marie Chalupová

 Pověřený jednatel: Mgr. Renata Smutná

 

Vyvěšeno: 12. 04. 2016

Sňato:  30.4.2016

Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko dne  1.6. 2016, usnesením č.4 

  Přílohy

 Valnou hromadou Mikroregionu Strážnicko dne 11.4.2016 byl schválen návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2015. Tento návrh je vyvěšen zde, včetně příloh:

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 zde
 2. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 zde
 3. Příloha, Komentář k sestavení SZÚ zde

 

Schválení Zú Mikroregionu Strážnicko za rok 2015 na jednání VH DSO dne  1.6. 2016  - zde

|  Tisk  |  ZpětZpět