Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
MAS programy

 MAS Strážnicko z.s. 

tvoří partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem - obec, podnikatel, zemědělec nebo spolek vykonávající partnerství na základě smlouvy.

MAS Strážnicko se, na základě nového Občanského zákoníku, od 1.1.2014 stává zapsaným spolkem a Generální shromáždění schválilo změnu Stanov MAS v tomto smyslu - na  MAS Strážnicko z.s. - Stanovy MAS Strážnicko z.s., registrované ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=783045&typ=PLATNY

Dle Stanov zřízené statutární orgány  pracují v souladu se Standardy pro přijatelnost MAS a účely operačních programů a jejich funkce:

  • Generální shromáždění, je nejvyšším orgánem spolku, stanoví jeho orientaci, schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území a usměrňuje činnost spolku a hospodaření dle stanov,
  • Rada spolku, rozhodovací orgán zabezpečuje řízení spolku a předkládá zprávu o činnosti a průběhu veškerých aktivit spolku generálnímu shromáždění,
  • Předseda spolku, zastupuje spolek, řídí práci Rady, které předkládá výsledky své činnosti,
  • Výběrová komise, výběrový orgán provádí činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel MMR CLLD a dalších Operačních programů ČR a EU, jako je třídění, hodnocení, výběr projektů,
  • Kontrolní výbor, kontrolní a monitorovací orgán, kontroluje správnost činností a finančního hospodaření spolku.

Orgány zřízené dle stanov pracují ve složení: 

   Organizační schéma MAS

 Aktuální seznam partnerů - seznam partnerské základny  vychází z  potřeb obcí v území MAS a tvoří ji zájmové skupiny:

  • Zemědělci (FO podnikající - malozemědělci, vinaři)
  • Podnikatelé (FO podnikající, FO za podnikatele - zaměstnanci v malovýrobě)
  • Obce (PO veřejný sektor - všechny obce a DSO),
  • Spolky (PO neziskový sektor - hlavní tematické spolkové aktivity, členové ČZS).

 

Dalšími partnery - nečleny MAS Strážnicko, jsou instituce a jednotlivci i mimo území MAS, kteří pomáhají k realizaci cílů,  někteří se spolkem uzavřely smlouvy o partnerství – jako jsou MAS Region Kunětické hory, Železnohorský region, Dolní Morava, Společná cesta, NAD ORLICÍ, Podchlumí, Horňácko a Ostrožsko, Sdružení růže, Vladař, Vinařská, Pobeskydí a další MAS.

   Územní působnost se nadále nachází ve správních území obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Strážnice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny.

-----

   Členství ve spolku
(Článek 4 platných stanov)

a) Členem organizace se může stát občan ČR po dovršení 18 let nebo fyzická nebo právnická osoba, která má   trvalý pobyt nebo sídlo v daném území nebo má v tomto území působnost.
b)  Členství je dobrovolné a vzniká na základě schválení přihlášky Radou spolku a zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním zástupcem nebo je pověřena plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou nebo pro jednotlivé události (v takovém případě musí být před zahájením předána předsedovi).
c) Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na Generálním shromáždění jeden
hlas.
d) Každý člen může volit a být volen do orgánu spolku, vždy však pouze do jednoho rozhodovacího orgánu spolku.

   směrnice o členství

 --------

archív

MAS Strážnicko se přihlásila do PRV ČR

MAS Strážnicko se přihlásila v řádném termínu do 20.12.2007 do OP Zemědělství v  Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-13 se svým projektem : Strážnicko, kraj vína, folkloru a orchidejí ...je i Váš kraj ! Součástí projektu je strategický plán (SPL) a Fiche realizací. Více viz přílohy.

Výsledky výběrového řízení budou známy  nejdříve v březnu 2008.

Sledujte stránky www.leaderplus.cz.
 

 www.straznicko-mas.cz

MAS Strážnicko připravuje další projekty

MAS Strážnicko připravuje další projekty v OP Životní prostředí a v ROP Jihovýchod, kde chce také rozvinout spolupráci s partnerskými MAS : MAS Zahorie (SK), MAS Kuněticko a MAS Železné hory.

|  Tisk  |  ZpětZpět