Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Hospodářství mikroregionu

Občanská vybavenost, hospodářství a zaměstnanost

Občanská vybavenost včetně technické infrastruktury je poměrně dobrá, je dostupný základní sortiment služeb. Nedostatečné je napojení obcí na ČOV.

Obce jsou dobře zásobeny energiemi , kde pro topení převažuje zemní plyn. Také zásobování vodou je stabilní. Většina zdrojů pochází z hlubinných nádrží v nivě povodí Moravy.

Vybavenost obcí je základními službami – potraviny, průmyslové zboží, obce Hroznová Lhota a Strážnice mají ordinace lékaře.

Dopravní obslužnost autobusy  je zajištována většinou ČSAD Hodonín, slabá je dostupnost veřejné dopravy mimo pracovní dny. Vlakové spojení je možné v obcích Strážnice, Petrov, Sudoměřice.

Hraniční přechod se Slovenskou republikou je v obci Sudoměřice  a v roce 2002 měl tyto parametry:

Sudoměřice –Skalica Sil.přech.na hran. se Slovenskem                                                            

Počet osob překrač.SH-příj.do ČR/Slov

521 909

Poč.osob.mot.voz.vč.m.-příj.do ČR/Slov.

151 044

Počet autobusů-příjezd do ČR/Slov.

658

Počet nákl.mot.voz.-příj.do ČR/Slov.

46 581

Počet osob překrač.SH-výjezd z ČR/Slov.

528 699

Poč.osob.mot.voz.vč.m.-výjezd z ČR/Slov.

152 657

Počet autobusů-výjezd z ČR/Slov.

672

Počet nákl.mot.voz.-výjezd z ČR/Slov.

72 821

Sudoměřice –Skalica    Žel.přech.na hran. se Slovenskem - název

Poč.os.překrač.SH/příj./žel.př.Slov./ČR

11 739

Poč.os.překrač.SH/vyj./žel.př.ČR/Slov.

11 845

Kvantifikovatelné údaje o složkách hospodářství a zaměstnanosti ukazují statistické tabulky, z nichž ze získat základní přehled o situaci.

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Počet
podni. subjektů celkem
252 148 74 227 150 1212 227 73 106 29
Státní
org.
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Akciové
spol.
2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Obchodní spol. 3 2 2 4 3 101 9 2 2 2
Družstevní organ. 1 0 0 0 1 6 0 0 1 0
Počet
podnikat.
-fyz.os.
/pod.práv
.f./
195 117 61 184 105 903 180 54 83 22
Samostat.
hosp.
rolníci
25 15 4 20 28 79 17 6 13 4
Svobodná povolání
/podle
práv.
formy/
12 5 2 5 3 42 5 5 2 0
Ostatní
/podle
práv.
formy/
14 9 5 14 10 67 16 6 5 1

Přehledová tabulka : Zaměstnanecká struktura dle pohlaví a věku

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Ekon. Aktivní
obyv.
celkem
601 505 201 645 382 2933 601 256 367 94

obyvat.
- do 25

90 72 24 101 59 462 102 38 56 15
zamě.  celkem 529 458 183 547 344 2576 513 220 322 74
nezam.  celkem 72 47 18 98 38 357 88 36 45 20
nezam.
do 25
24 16 2 21 16 119 28 8 14 4
ženy celkem 250 216 90 277 170 1312 270 96 162 37
ženy - do 25 let 38 30 10 35 32 202 49 14 24 4
ženy -
zam. celkem
214 199 79 237 156 1173 219 80 144 31
ženy - nezam.  celkem 36 17 11 40 14 139 51 16 18 6
ženy - nezam.
do 25
12 7 2 7 6 48 18 4 5 -

Přehledová tabulka : Vyjížďka za prací

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
obyv.
celkem
/Ekonom.
aktivní/
601 505 201 645 385 2933 601 256 367 94
Vyjížd.do
zam.
mimo
obec
401 391 144 435 214 1026 384 180 259 70
Vyjížd.do zaměst.
mimo
obec
denně
333 286 130 360 175 752 320 159 207 57
Vyj.do
zaměst.
mimo
obec
denne
nad
60min.
23 19 9 20 15 56 12 10 6 6

Přehledová tabulka : Zaměstnanecká struktura dle výrobních sektorů

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Samost.
činní
celkem
70 48 26 55 50 293 45 28 19 3
Pracující
v prim.
sekt.(
zeměd,
.lesni.
rybolov)
35 53 9 36 36 165 37 17 27 10
Ekonom.
akt.v
sekund.
sekt.
(prům.a
staveb.
331 264 110 237 177 1301 262 150 191 49
Ekonom.
 aktivní
v průmyslu
237 159 97 222 123 963 202 112 129 31
Ekon.
aktivní
ve
stavebn.
94 105 13 105 54 338 60 38 62 18
Ekonom.
akt.v
terciárním
sektoru
(služ.)
210 152 76 247 148 1333 258 73 118 30
Ek.akt.ve
 sl.-obch.
,op.mot.
voz.a
sp.zb.
63 42 17 58 32 265 64 21 31 5
Ekonom.
akt.ve
služ.-
pohost.
a ubytov.
19 18 4 15 17 112 12 3 11 2
Ek.akt.ve
 služ.-dopr.
,pošty
a telekom.
34 26 15 38 22 146 72 11 14 9
Ek.akt.
ve služ.
-peněž.
a pojišť.
,nemovit.
20 11 8 22 7 133 14 7 2 -
Ekonom.
akt.ve
služ.-
veř.spr.
,obrana
-soc.
20 16 10 46 25 150 35 12 26 4
Ek.akt.ve
 služ.-šk.
zdr.veter
a soc.čin.
33 31 15 50 32 388 42 12 26 5
Ek.akt.ve
služ.-ost.
veřej.
a soc.
služby
21 8 7 19 13 139 19 7 8 5
Ekon.
aktivní
v nezjišt
odvětvích
25 36 6 35 21 134 44 16 31 5

V obcích existuje poměrně velké procento podnikatelských subjektů, které tvoří cca 30% všech zaměstnaneckých míst. Ovšem většina z nich je pouze „živnostníků“ zaměstnávajících sebe sama. Většina práceschopných obyvatel  cca 60%-70%, vyjíždí za prací do nejbližších měst Hodonína a Veselí n. Moravou a asi 15% i do vzdálenějších míst i do zahraničí. Nezaměstnanost se pohybuje mezi 10-15%.

Výrobní sektory hospodářství

Primární sféra

Tab: Podnikatelské subjekty v lesnictví a zemědělství

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Počet
podnik.
subj.
celkem
252 148 74 227 150 1212 227 73 106 29

Zemědě.,
lesnictví,
rybolov

poč
.subj.

631 25 6 23 36 104 23 10 15 4

Strážnicko je původně zemědělský region s okrajovými aktivitami lesního hospodaření. Ještě v nedávné minulosti patřilo zemědělství k velkému zaměstnavateli lidí v regionu, stejně tak jako průmyslová výroba v blízkém Veselí nad Moravou.
Ovšem dnes primární sféra zaměstnává cca 5-8 % práceschopných obyvatel. V Strážnicka operují v současnosti dva velké zemědělské podniky Žerotín a.s. s obdělávanou plochou 4200 ha a zemědělská společnost v obci Kněždub a Hroznová Lhota s obdělávanou plochou přes 1000 ha. Tyto podniky se staly minoritními zaměstnavateli. V území operuje i malé množství zemědělců živnostníků, téměř úplně chybí podnikání ve vinařství, přestože ještě řada domácností udržuje vinohrady pro svou potřebu. V oblasti chybí rodinné farmy. Práce v lesním hospodaření je vyznané pouze v obci Radějov.

Sekundární sféra

Tab: Podnikatelské subjekty v průmyslu a stavebnictví

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Počet podnikat.
subj.
celkem
252 148 74 227 150 1212 227 73 106 29
Průmysl
- počet
pod.subj.
57 34 21 43 17 223 37 7 23 3
Staveb.
- počet
pod.subj.
40 31 9 44 17 115 39 15 26 11

Nejvíce lidí v Strážnicka podniká (cca 35%) a je zaměstnáno ( cca 55%)ve sféře výroby (průmysl a stavebnictví), což neodpovídá průměru ČR, kde je převaha již terciálního sektoru.

Historicky,za první republiky, měla silnou tradici drobná řemeslná výroba (zedníci, klempíři, zámečníci, keramici, bednáři, či  kožešníci atp.). Dnes je opět patrný mírný rozvoj.  Množství malých podniků v oblasti drobné řemeslné výroby nebylo schopno nahradit ztrátu pracovních míst ve velkých podnicích Šohaj, Veselské železárny, Skalický grafobal atd.

Terciální a kvartérní sféra

Tab: Služby v dopravě, prodeje spotřebního zboží a obchodu

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Počet
podn.
subj.
celkem
252 148 74 227 150 1212 227 73 106 29
Doprava
a spoje -
počet
pod.subj.
4 2 1 5 7 33 4 1 0 1
Obchod,
servis
 spotř
. zboží
(vč.
vozidel
78 30 23 67 48 467 87 25 31 8
Ostatní
obchodní
služby
16 17 9 22 11 151 23 9 5 1

Tab: Veřejná správa, školství, ostatní veřejné služby

Hodnota
/obec
Hrozn.
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvar.
Lhota
Žeraviny
Počet
podnik.
subj.
celkem
252 148 74 227 150 1212 227 73 106 29
  1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
  5 1 1 1 2 33 1 1 2 0
  20 7 3 21 11 85 12 4 3 0

V oblasti služeb pracuje stále malé procento obyvatel. Mezi nejběžnější služby patří malé prodejny spotřebního zboží v obcích s největším zastoupením ve Strážnici.

V oblasti turistiky jsou katastry obcí Strážnicka Strážnicka atraktivní pro návštěvníky sezonně:

  • Pobytová turistika je vázána zejména na chatové oblasti okolo vodních nádrží Mlýnky, Lučina a Kejda a to jako tradiční rekreační zázemí především pro město Hodonín.  Celkem je v Strážnicka okolo 1500 chat. Každoročně roste počet chalupářů v obcích, kteří dnes využívají cca 80 domů (nejvíce Radějov cca 30 domů).

  • Návštěvnická krátkodobá (1-3 dny) turistika má své tradiční centrum ve Strážnici a to především díky známým folklorním slavnostem pořádaným od 50. let, od 90. let 20. století se výrazně rozvíjí folklorní a vinařské akce i v okolních obcích (blíže viz popis obcí). Mikroregion podle dat a odhadů navštíví takto ročně cca 100 000 návštěvníků.

  • Návštěvnická dovolenková turistika  (na týden až měsíc) má své centra ve Strážnici ( v autokempinku) a v několika rekreačních střediscích v RO Lučina. Kvalita služeb v rekreačních oblastech  neodpovídá současným standardům nejen v oblasti ubytování, ale i v oblasti doprovodných služeb. Vytíženost zařízení stále klesá a dostává se pod hranicí rentability. Počet návštěvníků rok od roku klesá a v současnosti je odhadem cca 30 000 a nedosahuje ani 50%  stavu v roce 1990.

 

 

|  Tisk  |  ZpětZpět